Smlouva o důchodu vzor

SMLOUVA O DŮCHODU

Tato smlouva o důchodu („Smlouva“) se uzavírá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi účastníky:

 

Plátce

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

 

Příjemce

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

 

1. Plátce se zavazuje platit Příjemci pravidelné peněžní dávky pro účel stanovený touto Smlouvou a Příjemce se zavazuje tyto dávky pro stanovený účel přijmout a použít.

2. Výše měsíčního příspěvku („Důchod“) činí:

Měsíční příspěvek:

3. Účelem poskytnutí Důchodu je splacení dluhu Příjemce v insolvenčním řízení provedeném formou oddlužení splátkovým kalendářem, které bylo nebo bude Příjemci schváleno příslušným insolvenčním soudem. Použití Důchodu pro jiný účel než stanovený touto Smlouvou se vylučuje.

4. První dávku Důchodu uhradí Plátce Příjemci do 15 dnů ode dne, kdy mu bude předloženo pravomocné rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o schválení oddlužení Příjemce plněním splátkového kalendáře. Každá další dávka Důchodu je pak splatná nejpozději do 5. dne příslušného měsíce. Plátce může uhradit i více splátek Důchodu předem.

5. Veškeré dávky Důchodu boudou Plátcem uhrazeny Příjemci bankovním převodem poukázáním na účet Příjemce uvedený v záhlaví této Smlouvy nebo v hotovosti k rukám Příjemce nebo složením na účet nebo k rukám příslušného insolvenčního správce.

6. Dávky Důchodu se poskytují výlučně Příjemci. Právo na důchod ani pohledávku splatné dávky Důchodu nelze postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Plátce.

7. Plátce je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Příjemce použije kteroukoliv z dávek Důchodu k jinému účelu než stanovenému touto Smlouvou.

8. Tato Smlouva se sjednává na dobu určitou a skončí buď uplynutím doby 5 let ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, nebo úplným oddlužením Příjemce v příslušném insolvenčním řízení, nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o zrušení oddlužení Příjemce, podle toho, která z těchto skutečností nastane nejdříve.

9. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o schválení oddlužení Příjemce plněním splátkového kalendáře. V případě, že rozhodnutí insolvenčního soudu nebude vydáno do 6 měsíců od uzavření této Smlouvy, tato Smlouva se ruší.

 

Plátce

Datum:

Podepsán/a:

 

Příjemce

Datum:

Podepsán/a: