Smlouva o důchodu vzor

SMLOUVA O DŮCHODU

Tato smlouva o důchodu („smlouva“) se uzavírá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi účastníky:

 

Plátce

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

 

Příjemce

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

 

1. Plátce se zavazuje platit příjemci pravidelné peněžní dávky pro účel stanovený touto smlouvou a příjemce se zavazuje tyto dávky pro stanovený účel přijmout a použít.

2. Výše měsíčního příspěvku („důchod“) činí:

Měsíční příspěvek:

3. Účelem poskytnutí důchodu je splacení dluhu příjemce v insolvenčním řízení provedeném formou oddlužení, které bylo nebo bude příjemci schváleno příslušným insolvenčním soudem.

4. První dávku důchodu uhradí plátce příjemci do 5 dnů ode dne, kdy mu bude předloženo rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o zjištění úpadku příjemce a povolení řešení úpadku oddlužením. Každá další dávka důchodu je pak splatná nejpozději do 5. dne příslušného následujícího měsíce. Plátce může uhradit i více splátek důchodu předem.

5. Veškeré dávky důchodu boudou plátcem uhrazeny na účet nebo k rukám příslušného insolvenčního správce, pokud tak bude stanoveno správcem nebo insolvenčním soudem, jinak na účet nebo k rukám příjemce.

6. Dávky důchodu se poskytují výlučně příjemci. Právo na důchod ani pohledávku splatné dávky důchodu nelze postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu plátce.

7. Plátce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce použije kteroukoliv z dávek důchodu k jinému účelu než stanovenému touto smlouvou.

8. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou a skončí buď uplynutím doby 5 let od právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení příjemce, nebo úplným oddlužením příjemce v příslušném insolvenčním řízení, nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o zrušení nebo neschválení oddlužení příjemce, nebo uplynutím doby 6 měsíců od uzavření smlouvy, nebude-li v této lhůtě podán insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení, podle toho, která z těchto skutečností nastane nejdříve.

9. TTato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření mezi stranami.

 

Plátce

Datum:

Podepsán/a:

 

Příjemce

Datum:

Podepsán/a: