Všeobecné podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné podmínky“) upravují vzájemné vztahy mezi Čížek & Partneři advokátní kancelář s.r.o., IČO: 03755843, se sídlem Železná 255/24, Liberec, PSČ 460 01 („Poskytovatel“) a uživatelem využívajícím služeb Poskytovatele („Uživatel“) prostřednictvím internetového portálu https://www.bankrotonline.cz („Portál“).

1.2. Portál je určený k provádění oddlužení (osobních bankrotů) zájemců o tuto službu online. Portál je přístupný k bezplatnému a neomezenému užívání všem Uživatelům, pokud není stanoveno nebo ujednáno jinak.

2. Provedení oddlužení

2.1. Poskytovatel provede oddlužení Uživatele na základě smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem („Smlouva“). Není-li stanoveno nebo ujednáno jinak, Smlouva je uzavřena dnem, kdy dojde k úplnému zadání veškerých údajů nutných pro zpracování oddlužení nebo jejich předání Poskytovateli jiným způsobem a zároveň k předání podepsaných dokumentů nutných pro provedení oddlužení vygenerovaných Portálem, podle toho, která z těchto skutečností nastane později. Smlouva je uzavřena zpravidla distančním způsobem prostřednictvím Portálu nebo jiných elektronických způsobů komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2.2. Po uzavření Smlouvy provede Poskytovatel veškeré nezbytné úkony směřující k provedení oddlužení Uživatele v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů („Insolvenční zákon“).

2.3. Provedením oddlužení pro účely Smlouvy se rozumí sepsání a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení podle Insolvenčního zákona, zejména posouzení podkladů předaných Uživatelem k provedení oddlužení, zpracování návrhu na povolení oddlužení a jeho podání k příslušnému soudu, provedení oprav, doplnění nebo jiných změn návrhu nebo zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení podle pokynu Uživatele. Mandát podle Smlouvy nezahrnuje zastoupení Uživatele jako dlužníka v insolvenčním řízení s výjimkou převzetí rozhodnutí o povolení oddlužení.

2.4. Poskytovatel provede oddlužení Uživatele s profesionální péčí a prosazováním práv a oprávněných zájmů Uživatele, v souladu s údaji zadanými Uživatelem prostřednictvím online formuláře v rámci Portálu a dalšími případnými pokyny udělenými Uživatelem pro účely oddlužení. Poskytovatel není pokyny Uživatele vázán, pokud jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

2.5. Oddlužení na základě Smlouvy se provádí zpravidla online prostřednictvím Portálu, v rámci kterého Uživatel zadá veškeré potřebné údaje a dokumenty nutné k provedení oddlužení. Dohodnou-li se Poskytoval a Uživatel, lze podklady nutné ke zpracování oddlužení předat Poskytovateli i jinak. Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů a podkladů zadaných prostřednictvím online formuláře v rámci Portálu a ostatních informací a dokumentů poskytnutých Poskytovateli.

2.6. Uživatel uzavřením Smlouvy prohlašuje, že podáním insolvenčního návrhu není sledován nepoctivý záměr.

2.7. Provedení oddlužení prostřednictvím Portálu je založeno na obecné zkušenosti Poskytovatele s fungováním insolvenčních soudů, avšak s ohledem na autonomii rozhodování jednotlivých soudů může být pro konkrétní oddlužení Uživatele požadováno pořízení dalších listin nebo provedení jiných úkonů.

2.8. Uživatel bere na vědomí, že příslušný insolvenční soud může k návrhu Poskytovatele ohledně způsobu oddlužení rozhodnout namísto plnění splátkovým kalendářem plnění prodejem majetku.

2.9. O provedení oddlužení vede Poskytovatel přiměřenou dokumentaci (spis). Spis je veden výhradně v elektronické podobě, ledaže to povaha konkrétního dokumentu vylučuje. Poskytovatel je oprávněn pro účely vedení spisu pořizovat opisy listin a provádět záznamy jiných skutečností souvisejících s výkonem činnosti Poskytovatele. Poskytovatel zpřístupní spis Uživateli dálkovým přístupem prostřednictvím Portálu.

2.10. Poskytovatel poskytuje informace o průběhu oddlužení elektronickou formou prostřednictvím automatických aktualizací Portálu zasílaných na e-mailovou adresu Uživatele. Zaslání e-mailové aktualizace se považuje za splnění informační povinnosti Poskytovatele vůči Uživateli o provedení příslušného úkonu souvisejícího s oddlužením.

2.11. Uživatel poskytne Poskytovateli na jeho žádost veškerou další součinnost včetně předání doplňujících informací nebo dokladů nutných k úspěšnému provedení oddlužení.

2.12. Uživatel bere na vědomí, že oddlužení je zpracováno převážně prostředky elektronických komunikací. Poskytovatel neodpovídá Uživateli za škodu způsobenou přímo nebo nepřímo v souvislosti s vyřizováním záležitosti v důsledku použití technického vybavení Poskytovatele, hardwaru, softwaru, telefonního spojení, připojení prostřednictvím internetové sítě nebo dálkovým elektronickým přenosem dat.

2.13. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou Uživateli nebo třetím osobám v důsledku nesprávného, nedovoleného nebo protiprávního užívání Portálu.

2.14. Poskytovatel bude v průběhu poskytování služby oddlužení i po jejím skončení zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním oddlužení, ledaže poskytnutí takových informací je stanoveno zákonem nebo odsouhlaseno Uživatelem.

2.15. Uživatel souhlasí se zasíláním elektronických sdělení v souvislosti s informováním o činnosti Poskytovatele nebo skutečnostech a činnostech souvisejících s prováděním oddlužení.

2.16. Poskytovatel může čas od času zveřejňovat prostřednictvím Portálu informační sdělení zahrnující například články, odpovědi na časté dotazy, vzory dokumentů nebo jiné obdobné informace. Tato sdělení jsou obecné povahy a nejsou považována za poskytování právních služeb Uživatelům. Poskytovatel uděluje Uživatelům k těmto sdělením nevýhradní licenci užití. Použití těchto sdělení bez předchozí právní konzultace je na vlastní riziko Uživatele a Poskytovatel neodpovídá Uživateli za případnou škodu takovým užitím vzniklou.

2.17. Pokud není stanoveno jinak, není zveřejnění jakékoliv informace na Portálu právním jednáním Poskytovatele směřujícím k uzavření smlouvy.

2.18. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu Uživatele zveřejňovat jakékoliv údaje týkající se oddlužení Uživatele včetně referenčních případů Poskytovatele nebo jinak.

3. Odměna

3.1. Nárok na odměnu vzniká pouze schválením oddlužení Uživatele příslušným insolvenčním soudem.

3.2. V případě schválení oddlužení má Poskytovatel nárok na odměnu stanovenou Insolvenčním zákonem, a to ve výši 4.000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě samostatného oddlužení Uživatele nebo ve výši 6.000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě společného oddlužení manželů.

3.3. Odměna uvedená v odstavci 3.2 zahrnuje i veškeré hotové výdaje vynaložené v souvislosti se sepisem a podáním insolvenčního návrhu, poradu s klientem, odstranění případných vad návrhu apod. Náhrada jiných hotových výdajů v souvislosti se zpracováním a podáním insolvenčního návrhu Poskytovateli nepřísluší.

3.4. Zálohy na odměnu nejsou Poskytovatelem vyžadovány.

3.5. V případě, že Poskytovateli vznikl nárok na úhradu odměny za zpracování předchozího oddlužení Uživatele a tato odměna nebyla doposud Uživatelem uhrazena, vznikne Smlouva až řádným uhrazením odměny z předchozího oddlužení Uživatele.

4. Osobní údaje

4.1. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel prováděl zpracování osobních údajů týkajících se Uživatele v rozsahu nezbytném pro zpracování žádosti o oddlužení, a to zejména v rozsahu jména a příjmení nebo názvu osoby, akademického titulu, bydliště nebo sídla, rodného čísla, data narození nebo identifikačního čísla, telefonního čísla, elektronické adresy a dalších údajů zadaných v rámci uživatelského účtu Uživatele na Portálu a v online registračním formuláři pro oddlužení. Poskytnutí osobních údajů je povinné v rozsahu označeném v rámci registračního formuláře (znak *).

4.2. Osobní údaje jsou zpracovávány technickými prostředky Poskytovatele v sídle Poskytovatele. Subjekty osobních údajů mají právo přístupu ke zpracovávaným osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na vysvětlení týkající se zpracování osobních údajů, právo na odstranění závadného stavu v případě neoprávněného zpracování osobních údajů. Žádosti týkající se osobních údajů se podávají u Poskytovatele. Nevyhoví-li Poskytovatel žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se se žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě vzniku škody postupuje subjekt údajů podle zákona č. 89/2012 Sb.

4.3. Poskytovatel je oprávněn užívat osobní údaje pro účely poskytování právních služeb Uživatelům a pro jiné účely stanovené těmito Všeobecnými podmínkami. Souhlas Uživatele se zpracováním údajů platí po celou dobu činnosti Poskytovatele.

4.4. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele prostředky elektronické komunikace.

4.5. Uživatel nebo jiná osoba dotčená ochranou osobních údajů podle těchto Podmínek jsou oprávněni odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo zasíláním obchodních sdělení výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle jakýmkoliv technických prostředkem umožňujícím zaznamenání takového projevu (např. písemným sdělením, elektronicky nebo telefonicky) na jakékoliv kontaktní spojení Poskytovatele uvedené na https://www.bankrotonline.cz/kontakty.

4.6. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel má povinnost zpracovávat osobní údaje a provádět další související jednání pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu podle zákona č. 253/2008 Sb.

4.7. Poskytovatel využívá při provozu Portálu cookies, při kterých odesílá data koncovému zařízení Uživatele zejména za účelem přizpůsobení Portálu potřebám Uživatelů, zapamatování si navštívených podstránek Portálu a přizpůsobení uživatelského nastavení jednotlivých podstránek Portálu potřebám Uživatele. V případě, že Uživatel nemá v internetovém prohlížeči svého koncového zařízení zakázáno využívání cookies pro Portál, má se za to, že s využíváním cookies pro potřeby Portálu souhlasí.

5. Informace pro spotřebitele

5.1. Ustanovení tohoto článku se vztahují na Uživatele, který je spotřebitelem.

5.2. V souvislosti s uzavřením Smlouvy poskytuje Poskytovatel Uživateli také následující informace:

a) předmětem Smlouvy je poskytnutí právní služby Poskytovatelem Uživateli nebo jiné osobě určené Uživatelem za účelem řešení oddlužení (osobního bankrotu) zadané osoby;

b) služby oddlužení jsou poskytovány prostřednictvím Portálu dostupného na internetové adrese https://www.bankrotonline.cz, přičemž informace a dokumentace týkající se oddlužení jsou uloženy na zabezpečeném serveru Poskytovatele;

c) výsledek poskytnutí služby Poskytovatele je poskytnut ve formě informace nebo dokumentu v elektronické podobě uloženého ve spisu případu na Portálu nebo jinak předané Uživateli nebo jiným vhodným právním jednáním zákonem nebo ujednáním provedené formě;

d) Smlouva zavazuje Uživatele pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou je čerpání právní služby ve sjednaném rozsahu;

e) Portál je dostupný při použití běžného počítačového nebo mobilního zařízení s internetovým připojením a nejsou vyžadovány žádné další poplatky v souvislosti s připojením a využíváním Portálu;

f) kontaktní údaje Poskytovatele jsou dostupné na internetové adrese https://www.bankrotonline.cz/kontakty;

g) k uzavření Smlouvy dojde zpravidla distančním způsobem elektronickou formou prostřednictvím Portálu nebo jiných elektronických způsobů komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem, a to podáním nabídky Poskytovatele vymezující rozsah poskytované služby a akceptací takové nabídky ze strany Uživatele;

h) Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce;

i) Smlouva bude uložena v online spisu případu na Portálu, který Poskytovatel Uživateli zpřístupní dálkovým přístupem;

j) zadání údajů Uživatele v rámci Portálu je možné opravit nebo jinak měnit podle povahy v uživatelském účtu Uživatele na Portálu nebo zasláním žádosti v jakékoliv formě na obvyklá kontaktní spojení Poskytovatele;

k) právní služby podle Smlouvy jsou poskytovány také podle občanského zákoníku, zákona o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory dostupných na https://www.cak.cz;

l) v případě odstoupení od Smlouvy nese Uživatel náklady spojené s vrácením podkladů, které poskytl pro řešení právní věci.

5.3. Uživatel má právo odstoupit o této Smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy.

5.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Uživatel o svém odstoupení od Smlouvy informovat Poskytovatele, tj. Čížek & Partneři advokátní kancelář s.r.o., IČO: 03755843, se sídlem Železná 255/24, Liberec, PSČ 460 01, Česká republika, telefon: (+420) 272 048 311, e-mail: info@bankrotonline.cz, formou jednostranného právního jednání, například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem. Uživatel může použít i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na https://www.bankrotonline.cz/vzory-dokumentu/detail/?slug=vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy-o-poskytovani-pravnich-sluzeb, není to však jeho povinnost.

5.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.6. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může poskytnout právní službu na základě Smlouvy až po uplynutí čtrnáctidenní lhůty stanovené zákonem pro odstoupení od Smlouvy, ledaže Uživatel výslovně požádá Poskytovatele o poskytnutí služby již před uplynutím této lhůty pro odstoupení. V právní praxi je však zpravidla Uživateli vyžadováno bezodkladné řešení věci, v některých případech by i dodržení takového postupu mohlo vést k propadnutí jiných lhůt a tím zmaření úspěšného řešení věci. Má se proto za to, že pokud mezi Uživatelem a Poskytovatelem byla uzavřena Smlouva a Uživatel poskytne Poskytovateli veškeré potřebné podklady pro řešení věci, souhlasí s poskytnutím právní služby i před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

5.7. Veškeré spory nebo stížnosti, které vzniknou na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, může Uživatel řešit také formou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Orgánem příslušným k řešení stížnosti nebo sporu je Česká advokátní komora. Způsob uplatnění a vyřízení stížnosti nebo sporu je dostupný na https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

5.8. V případě rozporů mezi ustanoveními tohoto článku 5 a jinými ustanoveními těchto Všeobecných podmínek se ve vztahu ke spotřebiteli použijí ustanovení tohoto článku 5.

6. Ostatní pravidla užívání Portálu

6.1. Uživatelé mohou využívat Portál v rozsahu jim dostupných funkcionalit (podstránek) Portálu. Užívání Portálu musí být vykonáváno způsobem obvyklým, v souladu se zákony, dobrými mravy a pravidly poctivého právního styku, bez poškozování dobrého jména a práv Poskytovatele nebo ostatních Uživatelů.

6.2. Zakázanými praktikami při užívání Portálu jsou zejména užití Portálu k rozesílání nevyžádaných a řetězových zpráv, napadení Portálu programy nebo postupy obsahující viry, škodlivé kódy, datové útoky nebo jinak omezující běžné fungování Portálu, vytváření falešných zpráv falšujících identitu odesílatele, jednání zasahující bez souhlasu Poskytovatele do obsahu nebo technické struktury Portálu, jednání jakkoliv omezující jiné Uživatele v užívání Portálu nebo šíření informací, dokumentů nebo jiných materiálů, které porušují zákony, dobré mravy, pravidla poctivého právního styku, dobré jméno, práva a zájmy Poskytovatele nebo jiných Uživatelů.

6.3. Poskytovatel je v případě ukončení Smlouvy, porušení podmínek užívání Portálu nebo v jiných odůvodněných případech oprávněn zrušit nebo jinak zablokovat uživatelský účet Uživatele na Portálu.

7. Doba trvání a ukončení Smlouvy

7.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a skončí vydáním rozhodnutí příslušného soudu ohledně podaného návrhu na oddlužení a v případě schválení oddlužení vyplacením odměny za zpracování návrhu.

7.2. Uživatel je oprávněn Smlouvu ukončit kdykoli v době jejího trvání zasláním oznámení o ukončení Poskytovateli s účinky ke dni doručení oznámení Poskytovateli, pokud v oznámení není uvedeno pozdější datum ukončení.

7.3. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět písemnou nebo elektronicky zaslanou výpovědí. Smlouva je v takovém případě ukončena k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo oznámení o výpovědi doručeno Uživateli.

7.4. Smlouva může být ukončena i z dalších důvodů předpokládaných zákony, zejména občanským zákoníkem a zákonem o advokacii.

8. Různé

8.1. Skutečnosti těmito Všeobecnými podmínkami výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, zákonem o advokacii a profesními pravidly České advokátní komory.

8.2. Veškerá písemná nebo elektronická komunikace s Uživatelem bude prováděna na kontaktních spojeních zadaných Uživatelem v jeho uživatelském účtu na Portálu. Uživatel provede změny kontaktních spojení úpravou svého uživatelského profilu v rámci Portálu bez zbytečného odkladu po vzniku změny.

8.3. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit Všeobecné podmínky. Oznámení o změně Všeobecných podmínek se zveřejní na Portálu. V případě, že mezi Uživatelem a Poskytovatelem byla uzavřena Smlouva, doručí se také elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v jeho uživatelském účtu na Portálu. V případě, že Uživatel se změnou Všeobecných podmínek nesouhlasí, je oprávněn do dvou měsíců od doručení oznámení Smlouvu vypovědět, jinak se změna považuje za přijatou s účinností ke dni doručení oznámení.

8.4. Veškeré termíny uvedené v těchto Všeobecných podmínkách s počátečními velkými písmeny mají pro celý obsah Všeobecných podmínek význam stanovený příslušnou definicí takového termínu v těchto Všeobecných podmínkách, ledaže by takové použití bylo v rozporu s kontextem Všeobecných podmínek.

8.5. V případě rozporů mezi ustanoveními těchto Všeobecných podmínek a ujednáními Smlouvy mají přednost ujednání Smlouvy.

8.6. Pokud není stanoveno jinak, k řešení veškerých sporů vzniklých na základě nebo v souvislosti se Smlouvou je příslušný obecný soud. V případě sporů, ve kterých by byl Poskytovatel žalobcem a zároveň sídlo nebo bydliště žalovaného by bylo na území jiného státu než Česká republika, může Poskytovatel k řešení takového sporu zvolit namísto obecného soudu Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky za použití pravidel tohoto rozhodčího soudu.

8.7. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2018.