Darovací smlouva pro oddlužení vzor

DAROVACÍ SMLOUVA

Tato darovací smlouva („Smlouva“) se uzavírá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi účastníky:

 

Dárce

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

 

Obdarovaný

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

 

1. Dárce se zavazuje poskytnout Obdarovanému peněžní dar pro účel stanovený touto Smlouvou a Obdarovaný se zavazuje tento dar pro stanovený účel přijmout a použít.

2. Výše daru („Dar“) činí:

Darovaná částka:

3. Účelem poskytnutí Daru je podpora splacení dluhu Obdarovaného v insolvenčním řízení provedeném formou oddlužení splátkovým kalendářem, které bylo nebo bude Obdarovanému schváleno příslušným insolvenčním soudem.

4. Dárce poskytne Obdarovanému Dar do 15 dnů ode dne, kdy mu bude předloženo pravomocné rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o schválení oddlužení Obdarovaného plněním splátkového kalendáře.

5. Dar bude poskytnut bankovním převodem částky na účet Obdarovaného uvedený v záhlaví této Smlouvy nebo v hotovosti k rukám Obdarovaného nebo složením na účet nebo k rukám příslušného insolvenčního správce na úhradu splátek oddlužení Obdarovaného.

6. Použití Daru Obdarovaným pro jiný účel než stanovený touto Smlouvou se považuje za nevděk a Dárce je oprávněn v takovém případě od této Smlouvy odstoupit a požadovat vrácení Daru v částce, která byla použita v rozporu s účelem této Smlouvy.

7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o schválení oddlužení Obdarovaného plněním splátkového kalendáře. V případě, že rozhodnutí insolvenčního soudu nebude vydáno do 6 měsíců od uzavření této Smlouvy, tato Smlouva se ruší.

 

Dárce

Datum:

Podepsán/a:

 

Obdarovaný

Datum:

Podepsán/a: